Żywienie

ZADANIA SEKCJI NADZORU ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi:

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne  warunków produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością, warunków żywienia zbiorowego,  warunków produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;

            2. Rejestr zakładów żywnościowo - żywieniowych podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Sekcja realizuje zadania w szczególności poprzez:

1. Kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

2. Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia zakładów żywnościowo - żywieniowych oraz odmowy wpisu ich do rejestru;

3. Prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarnego;

4. Podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia konsumentów w przypadku stwierdzenia uchybień zagrażających ich zdrowiu lub życiu;

5. Opracowywanie decyzji administracyjnych w przypadku naruszenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności;

6. Opracowywanie, dokumentowanie i likwidację ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych we współpracy z innymi komórkami;

7. Współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór obiektów żywnościowo - żywieniowych;

8. Ocenę stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych obiektach;

9. Teoretyczną ocenę jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;

10. Prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nieżywnościowych RASFF i  RAPEX;

11. Podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego;

12. Pobieranie próbek żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;

13. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli kosmetyków;

14. Współpracę z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach kompetencji i zawartych porozumień;

15. Prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Informacja dla osób zbierających grzyby w celach handlowych i na własny użytek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r. nr 115, poz. 672) grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, świeże i suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów.

UWAGA! Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu nie wystawia atestów na grzyby.

Klasyfikator grzybów posiada uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych, natomiast grzyboznawca posiada uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych.

Osoby zbierające grzyby na własny użytek mogą uzyskać poradę w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu