Środowisko szkolne  

Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

 

1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz szkołach wyższych.

2. Sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi w żłobkach i klubach dziecięcych.

3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz organami założycielskimi nadzorowanych placówek, dyrektorami placówek i jednostkami podejmującymi działania zmierzające do poprawy warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz innych placówkach pobytu dzieci i młodzieży.

4. Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania.

5. Prowadzenie postępowania administracyjnego wynikającego ze sprawowanego nadzoru w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, wypoczynku i rekreacji, szkołach wyższych.

6. Podejmowanie działań edukacyjnych celem kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

7. Wykonywanie niezbędnych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w przypadku zagrożenia bezpieczenstwa sanitarnego i przekazywanie informacji w tym zakresie do organ ow wyższego stopnia.

8. Opracowywanie sprawozdań, zestawień, analiz, ocen dotyczących stanu sanitarno-higienicznego placówek nauczania, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w 2020r.

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku w województwie małopolskim trwa w okresie od dnia  27 stycznia  do dnia  9 lutego 2020 r.

Dzieci i młodzież skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Według elektronicznego rejestru wypoczynku dzieci i młodzieży w Bazie Wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej na terenie Powiatu Oświęcim  zgłoszono wypoczynek w  7  placówkach – ogółem 19 turnusów, tj. wypoczynek w miejscu zamieszkania: 6 placówek - 13 turnusów oraz  formy wyjazdowe: 1 placówka - 6 turnusów.

Ogółem z wypoczynku w zgłoszonych placówkach skorzysta ok. 658 uczestników, tj.:

wypoczynek w miejscu zamieszkania – 475 i formy wyjazdowe – 183 dzieci i młodzieży.

 

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Na terenie powiatu Oświęcim pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy w czasie trwania wypoczynku  prowadzą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów  pobytu dzieci i młodzieży w powiecie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawując nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji ocenia:

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne,
 • żywienie uczestników wypoczynku,
 • możliwość korzystania z kąpielisk,
 • wyposażenie techniczne obiektu,
 • sposób gromadzenia odpadów stałych,
 • teren placówki,
 • program zajęć dla uczestników,
 • zapewnienie opieki medycznej,
 • przestrzeganie zakazu palenia.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji,
 • współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w 2019 r. - czytaj dalej

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku trwać będzie w okresie od 14 stycznia do  24 lutego  2019 r. z podziałem na poszczególne województwa:

14 stycznia – 27 stycznia: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,

21 stycznia – 3 lutego:  podlaskie, warmińsko-mazurskie,

28 stycznia – 10 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,

11 lutego – 24 lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Na terenie Powiatu Oświęcim ferie zimowe trwają od 14 do 25 stycznia 2019 roku.

Dzieci i młodzież skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Na terenie powiatu Oświęcim pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży. W czasie trwania wypoczynku  prowadzone są kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży w powiecie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawując nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji ocenia:

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne,

 • żywienie uczestników wypoczynku,

 • możliwość korzystania z kąpielisk,

 • wyposażenie techniczne obiektu,

 • sposób gromadzenia odpadów stałych,

 • teren placówki,

 •  program zajęć dla uczestników,

 • zapewnienie opieki medycznej,

 • przestrzeganie zakazu palenia.


 

 

Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) przestało obowiązywać.

W rozporządzeniu określono:

 • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,

 • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,

 • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,

 • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,

 • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,

 • program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,

 • wzór karty kwalifikacyjnej,

 • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku.

 • dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2015/2016, od 1 maja 2016 r.

 

Poniżej zamieszczono pełną treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) wraz z załącznikami.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

Wyniki badań epidemiologicznych wykazują, że stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym jest poważnym problemem zdrowotnym, a częstość występowania próchnicy jest wysoka. Niezbędne jest więc podjęcie działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.

Czytaj więcej...

Wzorowy plecak

ULŻYJ DZIECKU - ZADBAJ O SZKOLNY BAGAŻ!

Dzieci przeciętnie dzwigają o 1-2 kg więcej niż zaleca Oświatowa Organizacja Zdrowia. Według norm WHO ciężar plecaka nie powinien przekraczać 10 procent wagi dziecka do 13 roku życia - powyżej tego wieku do 15 procent wagi ciała.

Czytaj więcej...

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy).

Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów. Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu